பொதுவானவைகள்

 1. E.Code Download
 2. அரச சேவையில் சம்பளங்களின் திருத்தம் - 2016 
 3. Click here to Download
 4. இலங்கை ஆசிரியர் சேவைப் பிரமாணக் குறிப்பு (வர்த்தமானி இல. 1885/38 திகதி 23-10-2014) Click here to Download
 5. 2018 ஆம் ஆண்டுக்கான வருடாந்த ஆசிரியர் இடமாற்ற விண்ணப்பப்படிவமும். ஆலோசனைக் கையேடும். விண்ணப்பம்   | விபரம் 

 6. இலங்கை அதிபர் சேவை Click here to Download
 7. இலங்கை பல்கழைக்கழகங்ள், தேசிய கல்வி நிறுவகம் மற்றும் அரசினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏனைய மூன்றாம் நிலைக் கல்வி நிறுவனங்களில் உள்நாட்டுப் பாடநெறியினை தொடர்வதற்காக கற்கை விடுமுறையினை வழங்குதல் Click here to Download
 8. கல்வி பண்புசார் தரத்தை உறுதி செய்வதற்கான மதிப்பீட்டு மற்றும் கண்காணிப்பு வேலைத்திட்டம் Click here to Download
 1. 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான பள்ளி சார்ந்த மதிப்பீட்டு திட்டம் 
 2. Click here to Download
 3. Implementation of the New Curriculum for Grade 4 with Effect from 2019 
 4. Click here to Download
 5. பாடசாலைகளை அடிப்படையாக் கொண்ட பண்புரீதியான, கட்டமைப்புரீதியான அபிவிருத்திக்கான திட்டமிடல்கள் மற்றும் பெறுகைச் செயற்பாடுகள் தொடர்பான சுற்றுநிருபம் மற்றும் கைநூல்.  
 6. Click here to Download
 7. Admission of children to grade 1 in government school for the year 2019 
 8. Click here to Download
 9. The amendment for Grade 6 student's admission under the circular no.2008/37 related to the admission of students from Grade 2 to Grade 11  
 10. Click here to Download
 11. 13 year Certified Educational Program - Introduction of Vocational Education Stream for Grade 12, 13 
 12. Click here to Download
 13. Subhaga Scholarship Program - 2017 
 14. Click here to Download
 15. இரண்டாம் நிலைக் கல்விக்கான சுற்றிக்கை மறுசீரமைப்புகள் – 2015 முதல்  
 16. Click here to Download
 17. பாடசாலைகளில் தரம் 1 இல் மாணவர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளல் 
 18. Click here to Download
 19. பாடசாலைகளில் தரம் 1 இல் மாணவர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளல் 
 20. Click here to Download
 21. பாடசாலைகளில் தரம் 01 இல் மாணவர்களைச் சேர்த்தல் 
 22. Click here to Download
 23. பாடசாலைகளில் தரம் 01 இல் மாணவர்களைச் சேர்த்தல் 1 
 24. Click here to Download
 25. பாடசாலைகளில் தரம் 01 இல் மாணவர்களைச் சேர்த்தல் 1 
 26. Click here to Download
 27. பாடசாலைகளில் முறையற்ற நிதி சேர்த்தலைக் கட்டுப்படுத்தல் 
 28. Click here to Download
 29. 2016 ம் ஆண்டில் பாடசாலை சீருடைகளுக்காக அன்பளிப்புச் சான்றிதழ்களை வழங்கும் சுற்றறிக்கை 
 30. Click here to Download
 31. இலங்கை அதிபர் சேவையின் (தேசிய பாடசாலை) இடமாற்ற ஒழுங்கு விதிமுறைகள் விதிமுறைகள் விதிமுறைகள்-2017 
 32. Click here to Download
நிறுவனமும் நிர்வாகமும்(ஒன்றிணைந்த சேவைகள் தவிர்ந்த) ஒழுக்காற்றும் நுண்ணாய்வும் கிளை
 1. Granting foreign leave to Sri Lanka Teachers Service Officers Click here to Download
 2. தேவையின் பொருட்டு மாகாண அரச பணியிலிருந்து தேசிய பாடசாலைப் பணிக்கு, ஆசிரியர்களைச் சேர்த்துக்கொள்ளல் Click here to Download
 3. ஆசிரியர் மற்றும் அதிபர் மதிப்பீடு - திருத்தங்கள் Click here to Download