உளவியல் 
 1. உளவளத்துணை நுட்பங்களும் முறைகளும்
 2. கல்வி உளவியல் கருத்துக்கள் - சபா.ஜெயராசா
 3. உளவியல் சார் உளவளத்துணை அணுகுமுறைகள் - ரிட்லி ஜயசிங்ஹ
 4. வழிகாட்டல் - ஆலோசனையும் - விமலா கிரிஸ்னபிள்ளை
 5. பியாஜேயின் அறிவை விருத்திக் கோட்பாடும், அதன் பிரயோகமும்.
கல்வியியல்
 1. கல்வியியலில் செயல்நிலை ஆய்வு
 2. ஆய்வு மாதிரிகள்
 3. செயல்நிலை ஆய்வு - யாழ்ப்பாண க.கல்லூரி
 4. உள்ளடக்கல் கல்வி
 5. கல்விக் கோட்பாடுகளும் மாற்றுச் சிந்தனைகளும் - சபா.ஜெயராசா
 6. கல்வி வளர்ச்சிச் சிந்தனைகள்
 7. கன்னங்கரா பிந்திய கல்விப் போக்கு
 8. இலங்கையின் நவீன கல்விப் போக்குகள்
 9. இலங்கையின் கல்விப் போக்குகள்
 10. கல்வியில் விடய ஆய்வு
 11. தேசிய கல்விக் கொள்கை
 12. கல்வியின் அடிப்படைகள்
 13. புதிய நூற்றாண்டுக்கான கல்வி - சோ. சந்திரசேகரன்
 14. சிறப்புக் கல்விக்கான வழிகாட்டி - TDSB